מפגש לוקו

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

מפגש לוקו

Yigal Shapira
חברים, מי שפנוי ואון ליין מוזמן למפגש השבועי של הלוקו שמתקיים עכשיו
בIRC
 
הערוץ הוא
#ubuntu-il
 
והשרת הוא:

--
ubuntu-il mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-il