Καλή χρονιά!!!

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Καλή χρονιά!!!

Αλέξανδρος Χατζόπουλος
Καλή χρονιά σε όλους και κάθε ευτυχία για το 2013!!!!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20130101/1e3e5189/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Καλή χρονιά!!!

TzeM
Καλή Χρονιά σε όλους με Αγάπη και Υγεία.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20130101/9a3aec20/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer