Δικαίωμα ψηφιοποίησης από βιβλιοθήκες χωρίς άδεια από εκδότες

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Δικαίωμα ψηφιοποίησης από βιβλιοθήκες χωρίς άδεια από εκδότες

Theodotos Andreou
Αναμφίβολα μια θετικότατη εξέλιξη που ενδιαφέρει όλους τους βιβλιοθηκάριους.

http://www.pcworld.com/article/2606132/libraries-may-digitize-books-without-permission-eu-top-court-rules.html