Παραχώρηση δωρεάν Λογισμικών από Μικροσοφτ προς ΜΚΟ Κύπρου

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Παραχώρηση δωρεάν Λογισμικών από Μικροσοφτ προς ΜΚΟ Κύπρου

Savvas Alexandrou
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Παραχώρηση δωρεάν Λογισμικών από Μικροσοφτ προς ΜΚΟ Κύπρου

Theodotos Andreou
Η διαπλοκή καλά κρατεί σε αυτό τον τόπο. Δεν βάζουμε μυαλό.

On 25/10/2014 05:51 πμ, Savvas Alexandrou wrote:
> Για ενημέρωσή σας:
>
> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.725784717498734.1073741899.112732195470659&type=3
>
>