Εργαστήρια Ελεύθερου λογισμικού

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εργαστήρια Ελεύθερου λογισμικού

Theodotos Andreou
Ξεκινήσαμε μια συζήτηση για εργαστήρια Linux και διαφόρων εφαρμογών:

https://www.loomio.org/d/jawz4udV

Ακολουθήστε το πιο κάτω Link για να κάνετε λογαριασμό και να
συμμετάσχετε στην συζήτηση:

https://www.loomio.org/invitations/8b87b3e9ea4d14f962d3

Θέλουμε ιδέες και συμμετοχή! Φέρτε και άλλο κόσμο αν ενδιαφέρεται.

Φιλικά

Θεόδοτος