Ενδιαφέρουσα Εκδήλωση σχετικά για εκμάνθηση προγραμματισμού για ΜΗ-προγραμματιστές και απόφοιτους σχολών Πληροφορικής

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενδιαφέρουσα Εκδήλωση σχετικά για εκμάνθηση προγραμματισμού για ΜΗ-προγραμματιστές και απόφοιτους σχολών Πληροφορικής

pcmagas
Καλησπέρες,

Στο email μου έλαβα αυτό το link:
https://www.meetup.com/Athens-Dev-Bootcamp/?gj=ej1b

Σε απλά ελληνικά το link αναφέρει μια εκδήλωση σχετικά με εκμάνθηση
προγραμματισμού για σε μη προγραμματιστές καθώς και σε απόφοιτους σχολών
Πληροφορικής. Που προσωπικά το βλέπω ενδιαφέρον και αρκετά χρήσιμο
ειδικά για άνεργα άτομα.


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr