Έκκληση για παραχώρηση υπολογιστών στις 05/12/2015

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Έκκληση για παραχώρηση υπολογιστών στις 05/12/2015

Theodotos Andreou
Η Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ θα διοργανώσει στα πλαίσια του Mediterranean Science
Festival δύο δραστηριότητες και κάνει έκκληση σε όσα άτομα, εταιρίες ή
οργανισμούς έχουν την δυνατότητα, να μας παραχωρήσουν υπολογιστές για
τους σκοπούς της εκδήλωσης.

Οι δραστηριότητες θα γίνουν το Σαββάτο 05/12/2015 μεταξύ των ωρών
11:00πμ - 2:00μμ στο χαρουπόμυλο Λεμεσού.

Οι εταιρίες/οργανισμοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα προβληθούν σαν
χορηγοί των δραστηριοτήτων.

Οι υπολογιστές δεν χρειάζεται να είναι καινούργιοι αλλά να έχουν σύνδεση
WiFi και να μπορούν να τρέξουν πολύ βασικά 3D προγράμματα όπως Celestia
και Stellarium. Δεν θα πειράξουμε καθόλου το υφιστάμενο σύστημα των
υπολογιστών αφού θα ξεκινήσουμε το σύστημα από CD ή USB Flash.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.mediterraneansciencefestival.com/
https://www.loomio.org/d/E9Unp8V1/mediterranean-science-festival-2015