1η Γενική Συνέλευση Κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

1η Γενική Συνέλευση Κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Theodotos Andreou
1η Γενική Συνέλευση Κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα

    Χώρος: Ίδρυμα ARTOS/hack66 (Λεωφόρος Αγίων Ομολογητών 64, Λευκωσία)
    Ημερομηνία: Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου
    Ώρα: 19:00-23:00
    Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 99534937

Διοργανώνουμε την πρώτη μας Γενική Συνέλευση, μετά την επίσημη εγγραφή
της κοινότητάς μας σαν Σωματείο.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή προς όλους και όσοι παρευρεθούν θα έχουν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν στην συζήτηση για τους στόχους της Κοινότητας
και αν επιθυμούν να εγγραφούν μέλη, να ψηφίσουν για το συμβούλιο ή και
να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Αφού αρχικά δοθεί χρόνος για να γνωριστούν οι παρευρισκόμενοι μεταξύ
τους θα υπάρξει κάποια εισαγωγική συζήτηση και θα ακολουθήσουν οι
εκλογές για το πρώτο εκλελεγμένο συμβούλιο του σωματείου.https://ellak.org.cy

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170907/2dfc8e06/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mddbbemmpghdfbgg.png
Type: image/png
Size: 44500 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170907/2dfc8e06/attachment.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0x8D8D74BA.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 4791 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170907/2dfc8e06/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170907/2dfc8e06/attachment.sig>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr