1η Γενική Συνέλευση Κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

1η Γενική Συνέλευση Κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα

Theodotos Andreou

1st General Assembly for the Cypriot Free and Open Source Cyprus Community

    Place: ARTOS/hack66 Foundation (Agion Omologiton Avenue, 64, Nicosia)
    Date: Wednesday 13th September
    Time: 19:00-23:00
    Contact Number: 99534937

We are organizing our first General Assembly, after the official registration of our community as an Association.

Participation is open to everyone and those present will have the opportunity to be part of the discussion on the goals of our Community, register for members if they wish so and vote for the council, or to run as candidates.

After initially giving time for the participants to meet each other, there will be an introductory discussion and then the elections for the first council of our association.

https://ellak.org.cy


0x8D8D74BA.asc (4K) Download Attachment
signature.asc (836 bytes) Download Attachment