Επέτειο για τα 10 χρόνια του Arduino

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Επέτειο για τα 10 χρόνια του Arduino

Sergey Tsabolov ( aka linuxman )

Ο GreekLUG, Με αφορμή την επέτειο για τα 10 χρόνια του Arduino

σας προσκαλέι σε μια εισαγωγική παρουσίαση της διάσημης πλατφόρμας
ανοιχτού λογισμικού.

Ομιλιτές: Παύλος Γκαϊντατζής

Τηλέμαχος Αθανασιάδης
*
Η θεματολογία περιλαμβάνει :

*

  * *Τι είναι το Arduino.*
  * *Δυνατότητες του Arduino*
  * *Απαιτούμενες γνώσεις ηλεκτρονικής και προγραμματισμού*
  * *Προϊόντα βασισμένα στο Arduino*
  * *Παραδείγματα και εφαρμογές*

**

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στις 12.00*
*στo Εργαστήριο GNU/Linux Θεσσαλονίκης

Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού

Εγνατίας 96 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
<http://www.greeklug.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=69>.

--
--------------------------------------------------------------------------------------
Don't send me documents in .doc , .docx, .xls, .ppt . , .pptx
Send it with ODF format : .odt , .odp , .ods or .pdf .
Try to use Open Document Format : http://el.libreoffice.org/
Save you money   &  use GNU/Linux Distro http://distrowatch.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------
First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win!!!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20140324/33103d3e/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr