Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

pc_magas
Καλησπέρες,

Προσπαθώ να στήσω ένα υποτιθέμενο ενδοεταιρικό DNS server σε ένα
εικονικό δίκτυο από Virtual Machines αλλά κάπου φράκαρα όπως περιγράφω στο:

https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=43&t=32730


Μπορώ να έχω λίγη βοήθεια;


signature.asc (836 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

Sergey Tsabolov ( aka linuxman )
Καλησπέρα,
Επίσης μπορείς να δεις και εδώ http://www.tecmint.com/install-dns-server-in-ubuntu-14-04/
Και μπορείς να βάλεις και το http://webmin.com/ και να κάνεις και τις ρυθμίσεις από εκεί.
 
11.03.2017, 19:16, "pc_magas" <[hidden email]>:

Καλησπέρες,

Προσπαθώ να στήσω ένα υποτιθέμενο ενδοεταιρικό DNS server σε ένα
εικονικό δίκτυο από Virtual Machines αλλά κάπου φράκαρα όπως περιγράφω στο:

https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=43&t=32730


Μπορώ να έχω λίγη βοήθεια;

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170311/567651d9/attachment.pgp>

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]


If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr

 
 
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------
Don't send me documents in .doc , .docx, .xls, .ppt , .pptx
Send it with ODF format : .odt , .odp , .ods or .pdf .
Try to use Open Document Format : http://el.libreoffice.org/
Save you money & use GNU/Linux Distro http://distrowatch.com/
-----------------------------------------------------------------------------------
First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win!!!
 
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

pc_magas
In reply to this post by pc_magas

> Καλά είναι το μηχάνημα που έχει το DNS να το έχεις στο δίκτυο όπως και
> όλα τα άλλα και όχι σε VM γιατί θα μπερδευτείς με τα forward και
> routing που πρέπει να έχεις.
To έχω σε VM προκειμένου να προσωμιώσω - πειραματιστώ για μια
συγγεκριμένη κατάσταση και όχι για καθαρό production.


signature.asc (836 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

Theodotos Andreou-3
On 12/03/2017 02:21 μμ, pc_magas wrote:

      
Καλά είναι το μηχάνημα που έχει το DNS να το έχεις στο δίκτυο όπως και
όλα τα άλλα και όχι σε VM γιατί θα μπερδευτείς με τα forward και
routing που πρέπει να έχεις.
To έχω σε VM προκειμένου να προσωμιώσω - πειραματιστώ για μια
συγγεκριμένη κατάσταση και όχι για καθαρό production.

To root.example.com. είναι στην πραγματικότητα το email του DNS admin ([hidden email]).