Προσθαφάιρεση διαθέσιμης γλώσσας πληκτρολογίου που χρησιμοποιεί IBus μέσω τερματικού.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προσθαφάιρεση διαθέσιμης γλώσσας πληκτρολογίου που χρησιμοποιεί IBus μέσω τερματικού.

pcmagas
Καλησπέρες,


Συνήθως γράφω Ελληνικά και Αγγλικά αλλά μερικές φορές γράφω ΚΑΙ ιαπωνικά
έτσι έχω τις εξής διαθέσιμες γλώσσες πληκτρολογίου:

- Αγγλικά
- Γιαπωνέζικα (anthy)
- Ελληνικά

Αλλά την Ιαπωνική την χρησιμοποιώ σε ειδικές περιστάσεις έτσι τον
περισσότερο καιρό θέλω να είναι "απενεργοποιημένη" έτσι σκεπτικά να κάνω
2 aliases για να την ενεργοποιώ και να την απενεργοποιώ.

Όμως πως μπορώ να προσθαφαιρέσω διαθέσιμες γλώσσες από το πληκτρολόγιο
όταν το Ibus χρησιμοποιείτε (το χρησιμοποιεί και το Anthy αλλά και η
Ελληνική Γλώσσα πληκτρολογίου)


Την ίδια ερώτηση την έκανα και στο: https://askubuntu.com/q/1087095/540746


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr