Linux/ProjectManagment/Embedded [job]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Linux/ProjectManagment/Embedded [job]

Dirk-Willem van Gulik

Mocht je wat weten van linux, goed zijn in het overzicht bewaren
gedurende hectisch project management, bekend zijn met svn, build
systems, software release processes en wat hands on ervaring hebben met
embedded linux systemen (of iets als een custom myth-tv systeem, een
automotive system, of andre keyboard-less systemen) dan hoor ik graag
van je; locatie is nabij het station van Leiden. Voltijds.

Bedankt,

Dw

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl