Συμμετοχή στην Ημέρα Linux

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συμμετοχή στην Ημέρα Linux

pc_magas
Παίδες είδα αυτό:

http://www.linux-presentation-day.gr/

Θα μπορούσαμε να βάλουμε μια χείρα βοηθείας; Εάν όχι είναι μια ωραία
ευκαιρεία να στήναμε ένα booth για να δείξουμε το ubuntu. Είναι 26
Οκτωμβρίου.

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr