Συμμετοχή της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στο Mediterranean Science Festival

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συμμετοχή της Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στο Mediterranean Science Festival

Theodotos Andreou
Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα συμμετέχει
στο Mediterranean Science Festival με δύο δραστηριότητες:

* Αστρονομία στην οθόνη μου
* Παίζω και μαθαίνω προγραμματισμό με CodeCombat

Οι δραστηριότητες τις κοινότητας θα λάβουν χώρα το Σαββάτο 05/12/2015
μεταξύ 11:00πμ - 2:00μμ στο Χαρουπόμυλο Λεμεσού (Πίσω από το Μεσαιωνικό
Κάστρο).

Ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Mediterranean Science Festival
θα το βρείτε εδώ:

http://www.mediterraneansciencefestival.com/wp-content/uploads/2015/05/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_MSF-2015-for-website4.pdf