Mozilla AFK Lunch Februari 2019 Stockholm

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mozilla AFK Lunch Februari 2019 Stockholm

Luna Jernberg-2
https://www.facebook.com/events/1865946813517473/ Mozilla AFK träff i Stockholm 23:e Februari med Lunch på Älskade Traditioner i Stockholm 14:00-17:00 snackas om att eventuellt ha större träffar i Stockholm och Göteborg senare under året med

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se