New Ubuntu-PH.org Project

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

New Ubuntu-PH.org Project

Ealden Escañan
Mga kasama,

Nais ko lamang ipaalala ang proyekto[1] natin upang ayusin ang
http://ubuntu-ph.org.   Nahahati sa ilang "subprojects" ito para mas
madaling maayos.

Kung interesado kayo sa isa (o marami pang) subprojects, maaari
ninyong ilagay ang inyong pangalan sa talaan sa nasasabing wikipage.
Maaari rin kayong magmungkahi ng iba pang subprojects at titingnan
natin kung magagawa natin ito =).

Sa lahat ng nagvolunteer, maaari pong makilahok kayo sa susunod na
TeamMeeting[2] upang pormal nating simulan ang proyektong ito.

Salamat!

[1] http://ubuntu-ph.org/Wiki/SiteManagement
[2] http://ubuntu-ph.org/Wiki/TeamMeetingAgenda

--
Ealden Esto E. Escañan
[hidden email]

--
ubuntu-ph mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ph
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: New Ubuntu-PH.org Project

Arman Awatin
Yes Sir!!! :)

Inaasahan kung marami ang makadadalo sa meeting...

--
Linux User #: 371482
PGP Key ID: 0x8B9C5EA9
E-mail: [hidden email] | [hidden email]

> Mga kasama,
>
> Nais ko lamang ipaalala ang proyekto[1] natin upang ayusin ang
> http://ubuntu-ph.org.   Nahahati sa ilang "subprojects" ito para mas
> madaling maayos.
>
> Kung interesado kayo sa isa (o marami pang) subprojects, maaari
> ninyong ilagay ang inyong pangalan sa talaan sa nasasabing wikipage.
> Maaari rin kayong magmungkahi ng iba pang subprojects at titingnan
> natin kung magagawa natin ito =).
>
> Sa lahat ng nagvolunteer, maaari pong makilahok kayo sa susunod na
> TeamMeeting[2] upang pormal nating simulan ang proyektong ito.
>
> Salamat!
>
> [1] http://ubuntu-ph.org/Wiki/SiteManagement
> [2] http://ubuntu-ph.org/Wiki/TeamMeetingAgenda
>
> --
> Ealden Esto E. Esca?an
> [hidden email]
>
> --
> ubuntu-ph mailing list
> [hidden email]
> http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ph
>


--
ubuntu-ph mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ph