Re: ubuntu-nl Digest, Volume 17, Nummer 5

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ubuntu-nl Digest, Volume 17, Nummer 5

H.v.Dijk

> Helaas zijn er te weinig die dat willen (jij, ik en Willem), dus gaat
> het niet door.
IK kon zaterdag niet maar moest nog bekijken of ik zondag kon. Als er
altijd zo weinig belangstelling voor is dan zal ik de volgende keer
proberen hier in amersfoort en bij de nllgg te werven.
Hein van Dijk--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl