Referat af generalforsamling 2017

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referat af generalforsamling 2017

Søren Bredlund Caspersen
Kære alle

Nedenfor findes referat af Generalforsamling for 2017 i Foreningen af
danske Ubuntubrugere.

Mødeloggen kan findes her:
https://irclogs.ubuntu.com/2017/04/25/%23ubuntu-dk-moede.html

Indkaldelsen findes her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2017-March/002989.html

 * Referat *

       Valg af dirigent

Søren blev valgt


       Valg af referent

Søren blev valgt


       Valg af stemmetællere

Daniel, Nicky og Henning


       Formandens beretning

Beretningen berørte de ting der fungerer godt, herunder forum,
hjemmeside og aktivitet i lokalafdelinger.
Der har ikke været nogen aktiviteter på landsplan.

Der var ingen bemærkninger til beretningen.


       Regnskabsaflæggelse

Regnskabet blev godkendt


       Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forsklag


       Godkendelse af budget

Flere bemærkede at budgetet mere bar præg af at være en oversigt over
kontobevægelser end et egentligt budget for året.
Nicky bemærkede at hosting på 2464 kr. ikke er medtaget i budgettet for 2017.

Det blev foreslået at kontakte dkuug.dk, for at høre om de vil tilbyde
os hosting.

Med disse kommentarer blev budgettet vedtaget.


       Valg af bestyrelse
        - Valg af Kasserer (ulige år)

Nicky blev valgt.

        - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (1-3 i ulige år)
og 2 suppleanter

Daniel og Nicky blev valgt.

        - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)

Christian blev valgt.

        - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)

Daniel blev valgt.


       Eventuelt

Det blev diskuteret muligheden af at udsende mails med f.eks.
mødeindkaldelser til brugere af forumet.
Dette tages op på et efterfølgende møde.
Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk