Samba + Windows XP pro : aanpassen wachtwoord OPGELOST

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Samba + Windows XP pro : aanpassen wachtwoord OPGELOST

Christof Laeremans
Mensen,

Heb het probleem na lang zoeken en opnieuw proberen dan toch eindelijk gevonden. In de smb.conf moet je unix password sync = No zetten en alles verloopt vlekkeloos.

Groeten,

Christof Laeremans


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl