Μέρα Ελεύθερου Λογισμικού - Software Freedom Day

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μέρα Ελεύθερου Λογισμικού - Software Freedom Day

Theodotos Andreou
Παιδιά στις 19 του Σεπτέμβρη (σε 23 μέρες) είναι η Μέρα Ελεύθερου
Λογισμικού (Software Freedom Day). Τι θα λέγατε να οργανώναμε μια
εκδήλωση ενημέρωσης για το θέμα; Παρακαλώ όσοι ενδιαφέρεστε για
παρουσιάσεις, υποστήριξη και γενικότερη συμμετοχή να δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους εδώ:

https://www.loomio.org/d/2Iul1VNC/software-freedom-day

Περισσότερες πληροφορίες:
http://softwarefreedomday.org

Guys on 19th of September (in 23 days) is the Software Freedom Day. How
do you feel about organizing an event about this?
If you are interested in participating as presenter, support and general
attendance please express your interest here:

https://www.loomio.org/d/2Iul1VNC/software-freedom-day

More information:
http://softwarefreedomday.org