Εαρινή Συνάντηση Ubuntu-gr

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εαρινή Συνάντηση Ubuntu-gr

pc_magas
Στις 28 Μαϊου 1027 στισ 12:00 το μεσιμέρι στο καφέ Ηλιοστάσιο Θησείο
Αθήνα η Ελληνική κοινότητα Ubuntu διοργανώνει συνάντηση.

Πληροφορίες: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=32795

Χάρτης:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=37.97471&mlon=23.71916#map=19/37.97471/23.71916


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170425/123c39d6/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Εαρινή Συνάντηση Ubuntu-gr

Nik Th-2

On 25/04/2017 02:48 μμ, pc_magas wrote:
> Στις 28 Μαϊου 1027 στισ 12:00 το μεσιμέρι στο καφέ Ηλιοστάσιο Θησείο
> Αθήνα η Ελληνική κοινότητα Ubuntu διοργανώνει συνάντηση.
>
> Πληροφορίες: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=32795
>
> Χάρτης:
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=37.97471&mlon=23.71916#map=19/37.97471/23.71916
>

Ένα νέο μέσο επικοινωνίας για τη διοργάνωση συναντήσεων μόλις
δημιουγήθηκε. Περισσότερα στο:

http://www.ubuntu-gr.org/meetup-ubuntu-gr

Enjoy!

Το Event της Εαρινής Συνάντησης έχει προστεθεί κι εκεί.

Όλα τα μελλοντικά Events θα προστίθενται στο Meetup.com

--
Φιλικά,
Νίκος Θ.(Nick Th)

## NickTux.com ##

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4000 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170429/7af914d0/attachment.bin>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr