Ubuntu sniffer

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu sniffer

Marija Golubeva
 Hej, jag behöver hjälp att installera på min dator (Think pad med ubuntu)  - sniffer för att följa vilka web sidor uppladas via router.
Jag behöver ert hjälp med det för belöning.
Tack för svaret.
Marija
 
 

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se