Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη χρήση της Wikipedia για πτυχιακή εργασία

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη χρήση της Wikipedia για πτυχιακή εργασία

Τσάμη Παναγιώτα
Καλησπέρα σας,

Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που σας παραθέτω μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
https://docs.google.com/forms/d/1_oo6UwppoAa9gdkmkhsPHhARQGVJZiiJ3Y2iTG7yfWU/viewform

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Παναγιώτα Τσάμη.
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr