Πρόβλημα σε υλοποίηση ανοικτής λύσης docker+wordpress

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πρόβλημα σε υλοποίηση ανοικτής λύσης docker+wordpress

pcmagas
Καλησπέρες,

Με αφορμή την αλλαγή του email επικοινωνίας στην Λίστα ταχυδρομείου
ήθελα να ρωτήσω σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετοπίζω στην ανάπτυξη
της λύσης docker + wordpress:
https://github.com/ellakcy/wordpress-with-plugins


Όπως ερώτησα στα:

  * https://stackoverflow.com/questions/45760723/docker-nginx-fpm-for-some-reason-when-i-visit-the-mapped-port-it-redirects-in
  * https://serverfault.com/questions/869360/docker-nginx-redirects-to-port-80-instead-of-mapped-port

Θα ήθελα μια χείρα βοηθείας προκειμένου να ξεκολλήσω με το εξής πρόβλημα
που αντιμετοπίζω:

Για κάποιο λόγο το container του Nginx  ανακατευθύνει στο port 80 αντί
για το port που κάνω map με αποτέλεσμα να μην μπορώ να δω την
εγκατάσταση του wordpress από το fpm container.-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170818/8c39119d/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr