Μη-ρυθμισμένο ελληνικό locale κατά την εγκατάσταση από Ελλάδα/Κύπρο, σε cloud

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μη-ρυθμισμένο ελληνικό locale κατά την εγκατάσταση από Ελλάδα/Κύπρο, σε cloud

Simos Xenitellis-4
Όταν εγκαθιστά κανείς το Debian 7 (ή το Ubuntu 14.04.1 LTS) με επιλογή
«Αγγλικά» από Ελλάδα ή Κύπρο, τότε ο εγκαταστάτης ελέγχει μέσω GEOIP
από ποια χώρα είμαστε, και καθορίζει το ελληνικό locale (el_GR ή
el_CY) για τις μεταβλητές:

LC_NUMERIC=el_GR.UTF-8
LC_TIME=el_GR.UTF-8
LC_MONETARY=el_GR.UTF-8
LC_PAPER=el_GR.UTF-8
LC_NAME=el_GR.UTF-8
LC_ADDRESS=el_GR.UTF-8
LC_TELEPHONE=el_GR.UTF-8
LC_MEASUREMENT=el_GR.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=el_GR.UTF-8

Οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν σε

LANG=en_US.UTF-8
LANGUAGE=en_US

οπότε θα βλέπουμε Αγγλικά (ΗΠΑ) στα μηνύματα.

Το ζήτημα εδώ είναι ότι ο εγκαταστάτης δεν δημιουργεί τα απαραίτητα
αρχεία για το ελληνικό locale, οπότε τα π.χ. LC_TIME=el_GR.UTF-8 δεν
είναι έγκυρα.
Κατά την εκτέλεση της εντολής

locale

ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα σφάλματος
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Για να διορθωθεί το πρόβλημα, θα πρέπει ο χρήστης να τρέξει

locale-gen el

(αυτό διορθώνει το πρόβλημα σε Ubuntu, ενώ σε Debian λείπει κάτι
παραπάνω και μάλλον θέλει να μπει ένα επιπλέον πακέτο).

Δεν είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού είναι η πηγή
του σφάλματος.
Νομίζω ότι σε Ubuntu, αν κάποιος μπει στο γραφικό περιβάλλον και πάει
στη Γλωσσική υποστήριξη, τότε θα τρέξει αυτό που χρειάζεται για να
διορθωθεί το πρόβλημα.

Οπότε, αν εγκαταστήσει κανείς Debian ή Ubuntu, καθώς βρίσκεται από
Ελλάδα ή Κύπρο, και επιλέξει το περιβάλλον να είναι στα Αγγλικά (ή
οποιαδήποτε γλώσσα που δεν είναι Ελληνικά), ας τρέξει

locale

από το τερματικό για να φανεί αν πραγματικά το πρόβλημα υφίσταται
(δηλαδή, "locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or
directory").

Σίμος
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr