Με ξαναπετά στο login το φόρουμ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Με ξαναπετά στο login το φόρουμ

pcmagas
Όταν κανω login στο forum.ubuntu-gr.org και μετά πάει να ξανακάνει
reload με ξαναπετά στο login.


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr