naar Dapper gaan

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

naar Dapper gaan

adrien-5
Ben onzeker welke versie te downloaden, de gewone intel i386, of de
alternate iso.

En wel omdat bij de installatie van Breezy, ik weet niet waarom, door
mij gekozen is (kan het voorgesteld zijn door het programma?) voor LVM
partioning.

En nu lees ik bij de release notes dat je eerst de arrays moet
afkoppelen voor het installeren. Dat staat niet expliciet bij de
opmerking over de alternate versie.

Wat nu best doen?

En dat LVM-gedoe, is dat wel een goede keus? Kan dat nog teruggedraaid
indien gewenst of zelfs nodig? De tweede harde schijf (hdb1) is volledig
toegewezen aan Ubuntu.
--
adrien--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl