plaatjes voor de pers

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

plaatjes voor de pers

H.v.Dijk
Hallo,
Welke plaatjes mogen we naar de pers sturen ivm linuxindebieb op 15 en
17 mei?
Circle? Tux? Heeft iemand nog foto's van vorige keer of hele leuke
screenshot?
Stukjes tekst om in persbericht te stoppen zijn ook welkom.

Als iemand nog cd's zoekt: op de bieb hebben ze er toch veel te veel.
Nieuwtje: bieb gaat zich op Linuxmagazine abonneren.

Groet
Hein


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl