Νίκη του Ελεύθερου Λογισμικού ενάντια στο "Φόρο Μικροσοφτ"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Νίκη του Ελεύθερου Λογισμικού ενάντια στο "Φόρο Μικροσοφτ"

Savvas Alexandrou
Για ενημέρωση:

u.fsf.org/14p

--
Savvas Alexandrou
http://www.cs.ucy.ac.cy/~salexa03/