Εγκατάσταση και ρύθμιση Ιαπωνικήε Γλώσσας σε ubuntu 18.04LTS

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εγκατάσταση και ρύθμιση Ιαπωνικήε Γλώσσας σε ubuntu 18.04LTS

pcmagas
Καλησπέρα,

Έκανα έναν οδηγό για εγγραφή Ιαπωνικών σε Ubuntu 18.04LTS εάν επιθυμείτε
μπορείτε να δώσετε feedback στο εν λόγο blog link του άρθρου:
https://wp.me/pRFAL-hh

Με εκτίμηση,

pc_magas


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr