Εαρινή συνάντηση ubuntu-gr

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εαρινή συνάντηση ubuntu-gr

pc_magas
Καλησπέρες,

Διοργανώνετε μια εαρινή συνάντηση την Ελληνικής κοινότητας Ubuntu.

Περισσότερες Πληροφορίες στο:
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=32795

Εν το μεταξύ υπάρχει και μια ψηφοφορία στο
https://goo.gl/forms/x0rYNORdIp6FLm8z2 προκειμένου να οριστεί η
ημερομηνία και ώρα συνάντησης.


Με εκτίμηση,

Δεσύλλας Δημήτριος

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170420/a002423a/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr