Βοήθεια προκειμένου να καταφέρω να εκκινήσω το vagrant

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Βοήθεια προκειμένου να καταφέρω να εκκινήσω το vagrant

pcmagas
Καλησπέρα,

Αναπτύσσω μια εφαρμογή σε php και αντί να εγκαθιστώ χειροκίνητα LAMP
stack αξιοποιώ το homestead (https://laravel.com/docs/5.6/homestead) και
το vagrant (https://www.vagrantup.com/). Όμως μου έχει παρουσιαστεί ένα
πρόβλημα και δεν μπορώ να ανοίξω το vm μπορείτε να με βοηθησετε;

Χάριν συντομίας έχω περιγράψει το πρόβλημα στο:
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=22&t=33385

Με εκτίμηση,

pc_magas


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr